Artimiausi renginiai

Europos Sąjungos Dvynių programa

Sukurta 2014.03.03 / Atnaujinta 2022.01.26 16:35

Kas yra ES Dvynių programa?

 • Analogiškų valstybinių institucijų bendradarbiavimas;
 • ES valstybių narių reformų patirties perdavimas šalims-naudos gavėjoms;
 • Parama valstybinių institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui;
 • Rezultatai siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

Šalys - naudos gavėjos:

 • Narystės ES siekiančios šalys ( Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija);
 • ES Rytų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, Moldova, Ukraina);
 • ES Pietų kaimynystės šalys (Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas, Palestina, Tunisas).

Veikimo principai:

 • Paramos poreikį nurodo ir projekto koncepciją (fiche) rengia atitinkamos šalies-naudos gavėjos institucijos;
 • Projekto poreikį svarsto, projekto koncepciją tvirtina ir finansavimą skiria Europos Komisija;
 • Projektų pasiūlymų atrankas vykdo bendras šalies-naudos gavėjos, ES delegacijos šalyje ir Dvynių sutartį sudarančios institucijos, jei tai ne ES delegacija šalyje, atstovų atrankos komitetas;
 • Projektą  įgyvendina vienos ar kelių ES valstybių narių institucijos ir/ar jų ekspertai. Kelių ES valstybių narių bendradarbiavimas viename projekte vadinama šalių konsorciumu, kuris sudaromas pasirašant jungtinės veiklos sutartį.

ES Dvynių programos projektai skirstomi į:

Dvynių projektus;

Trumpalaikius Dvynių projektus.


Dvynių projektai (angl. Twinning):

 • Trunka 1-3 metus, skiriamas 1-5 mln. EUR biudžetas;
 • Projektai dažnai įgyvendinami pagal dviejų ar trijų ES šalių kartu, konsorciume, parengtus pasiūlymus;
 • Pateikti projektiniai pasiūlymai žodžiu pristatomi atrankos posėdžiuose, kuriuose turi dalyvauti projekto vadovai ir Nuolatinis Dvynių patarėjas (angl. Resident Twinning Adviser – RTA), o taip pat gali dalyvauti konsorciumo šalių ambasadų atstovai ir siūlomi ekspertai;
 • Projekto įgyvendinimą koordinuoja šalyje - naudos gavėjoje reziduojantis Nuolatinis Dvynių patarėjas.


Trumpalaikiai Dvynių projektai (angl. Twinning Light):

 • Trunka iki 8 mėnesių (išskirtiniai atvejais - iki 10 mėnesių), skiriamas iki 0,25 mln. EUR biudžetas;
 • Projektą įgyvendina tik viena ES šalis (negalimas šalių konsorciumas);
 • Projekto vykdytojas atrenkamas tik vertinant pateiktą projektinį pasiūlymą (atrankos posėdžiai žodiniam projekto pristatymui dažniausiai nerengiami);
 • Neskiriamas Nuolatinis Dvynių patarėjas.

Kas gali įgyvendinti ES Dvynių programos projektus?

Valstybės institucijos ir jų ekspertai;

Įgaliotosios institucijos statusą turinčios įstaigos ir jų ekspertai.


Įgaliotosios institucijos (Mandated Body) statuso gavimas:

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai ES Dvynių  vadovo  versijai, atnaujintai 2020 m., būtina iš naujo gauti įgaliotosios institucijos statusą, kuris reikalingas viešiesiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, norinčioms dalyvauti Dvynių programoje.

 • Europos Komisijos reikalavimus ir  tvarką, kaip tapti įgaliotąja institucija, reglamentuoja ES Dvynių programos vadovo 4.1.4.2 straipsnis „Viešieji juridiniai asmenys ar kitos organizacijos“ (angl. Body or other semi-public entity).

Viešajam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai  gali būti suteikta viena iš dviejų įgaliojimo rūšių:

 • Pilnas įgaliojimas  (angl. full mandate) - kai užregistruota įgaliotoji institucija gali dalyvauti visuose Dvynių projektuose ir yra įtraukta į ES įgaliotųjų institucijų sąrašą;
 • Ad hoc įgaliojimas (angl. ad hoc mandate), kai institucija atlieka nedidelę specializuotą dalį veiklos konkrečiame Dvynių projekte ir nėra įtraukta į ES įgaliotųjų institucijų sąrašą.

Įgaliotosios institucijos statuso suteikimo tvarka:

 1. Įgaliotosios institucijos statusui gauti Nacionalinio Dvynių programos administratoriui Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) pateikiami šie dokumentai:
 • prašymas anglų kalba įgaliotosios institucijos statusui gauti – ES Dvynių vadovo priedas C17;
 • įstaigos steigimo nuostatai ar statutas lietuvių kalba (jei nėra viešai prieinami).
 1. CPVA, išnagrinėjusi institucijos prašymą ir pateiktus dokumentus, teikia išvadą dėl įgaliotosios institucijos statuso atitikimo LR užsienio reikalų ministerijos Nacionaliniam Dvynių programos koordinatoriui.
 2. Nacionalinis Dvynių programos koordinatorius, patvirtindamas institucijos atitikimą nustatytiems reikalavimams, prašymą įtraukti instituciją į įgaliotųjų institucijų sąrašą perduoda Europos Komisijai.
 3. Europos Komisija įregistruoja instituciją į ES įgaliotųjų institucijų sąrašą. Įgaliotosios institucijos statusas turi būti gautas prieš teikiant projektinį pasiūlymą.

Kas koordinuoja ES Dvynių programą?

Nacionalinio ES Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas atlieka LR užsienio reikalų ministerija ir yra atsakinga už:

 • Kontaktų su Europos Komisija palaikymą ES Dvynių programos klausimais;
 • Lietuvos atstovavimo Europos Komisijos organizuojamuose ES Dvynių programos tinklo renginiuose užtikrinimą;
 • Bendradarbiavimą su diplomatinėmis atstovybėmis Dvynių projektų paraiškų parengimo ir pristatymo, taip pat įgyvendinamų Dvynių projektų matomumo užtikrinimo klausimais;
 • Nacionalinio ES Dvynių programos tinklalapio priežiūrą;
 • Sprendimų dėl įgaliotosios institucijos statuso priėmimą ir informacijos apie priimtą sprendimą perdavimą Europos Komisijai.

Kreiptis: [email protected]

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) atlieka ES Dvynių programos administratoriaus funkcijas ir yra atsakinga už:

 • Projektų kvietimų ir kitos susijusios informacijos platinimą institucijoms;
 • Nacionalinio ES Dvynių programos kontaktinių asmenų tinklo institucijose atnaujinimą ir plėtrą;
 • Pagalbą institucijoms rengiant pasiūlymą ir sudarant  konsorciumą;
 • Institucijos (-ų) parengto projekto pasiūlymo atitikties ES Dvynių  vadove nurodytiems  projektų tinkamumo kriterijams (pagal Dvynių vadovo priedus C6 ir C6bis)  vertinimą ir parengto projekto pasiūlymo pateikimą Europos Komisijai ar kitai atsakingai institucijai;
 • Institucijų konsultavimą dėl įgaliotosios institucijos statuso ir išvados dėl įgaliotosios institucijos statuso pateikimą Ministerijai;
 • Institucijų darbuotojų mokymų ir (ar) metodinės medžiagos apie projektų rengimą ir įgyvendinimą rengimą.

Kreiptis: Ugnė Chmeliauskaitė, tel. 8 5 251 4404, [email protected] ir [email protected]

 


ES Dvynių programos projektai

Numatomos skelbti projektų atrankos.


Lietuvos laimėtų projektų sąrašas

2004-2021 metais Lietuvos institucijos vienos ar konsorciume su kitų ES šalių institucijomis, yra laimėjusios 125 ES Dvynių projektus.


Lietuvos dalyvavimo ES Dvynių programoje nauda

Paramos teikimas kitoms šalims pagal Dvynių programą yra naudingas tiek Dvynių projektus įgyvendinančioms institucijoms ir jų tarnautojams, tiek jų atstovaujamai šaliai:

 • padeda įgyvendinti strateginius užsienio politikos tikslus, kurie susiję su geros partnerystės ir kaimynystės santykiais;
 • yra susijęs su Lietuvos įsipareigojimais, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką;
 • prisideda prie demokratijos ir teisės viršenybės įtvirtinimo, ūkio plėtros ir valdymo tobulinimo šalyse paramos gavėjose;
 • gerinamas Lietuvos valstybės ir jos institucijų įvaizdis užsienio valstybėse. Tai gali būti naudinga ir politine (pavyzdžiui, siekiant palankių sprendimų tarptautinėse organizacijose), ir ekonomine prasme (pavyzdžiui, norint plėsti sektorinį ar verslo bendradarbiavimą, lietuviškos produkcijos eksportą naujose rinkose);
 • teikia finansinę ir nefinansinę naudą dalyvaujančioms institucijoms ir jų tarnautojams. Dalyvavimas Dvynių projektuose leidžia sukurti ilgalaikius institucinius ryšius, taip pat yra stiprus finansinės motyvacijos šaltinis valstybės tarnautojams;
 • žinios ir įgūdžiai, atsirandantys dirbant su užsienio partneriais šalyse paramos gavėjose, padeda Lietuvos valstybės tarnautojams efektyviau vykdyti tiesiogines pareigas, tobulinti viešąjį administravimą, siekti geresnių viešosios politikos rezultatų. Tai yra naudinga visai valstybės tarnybai;
 • bendradarbiavimas su užsienio partneriais leidžia formuoti koalicijas, priimant sprendimus ES institucijose ar kitose tarptautinėse organizacijose, taip pat sudaro prielaidas bendriems ateities projektams.

ES Dvynių programos vadovas ir įgyvendinimo metodologija

Siekdama vienodos dalyvavimo ES Dvynių projektuose tvarkos, 1999 m. Europos Komisija parengė ir nuolat atnaujina ES Dvynių programos vadovą (angl. Institution Building in the Framework of European Union Policies. Common Twinning Manual), kuriame pateikiama išsami informacija apie ES Dvynių projektų rengimą ir įgyvendinimą. Tai pagrindinis dokumentas visoms ES Dvynių programą įgyvendinančioms institucijoms ir ekspertams.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja ES Dvynių programos vadovo redakcija, kuri buvo atnaujinta 2020 m.

Dvynių projektų įgyvendinimui taikytiną teisinę bazę aprašo ES Dvynių programos įgyvendinimo Metodologija (atnaujinta 2017 m. gruodžio mėn.).