Informacija apie pensijų mokėjimą

Sukurta 2014.11.14

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1210 pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“. Šis nutarimas buvo papildytas 982 punktu, kuriame nustatyta, kad asmenys, gyvenantys užsienio valstybėse ir gaunantys valstybines socialinio draudimo pensijas Lietuvoje, iki kiekvienų metų pabaigos turi atsiųsti (pateikti) Sodros Užsienio išmokų tarnybai dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir tam tikroje vietoje. Šis dokumentas turi būti išduotas (dokumento kopija – patvirtinta) ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 dieną. Šio dokumento laiku negavus, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. sustabdomas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1156 981 punktu, dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad gyvas ir yra tam tikroje vietovėje yra:

  • užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, kompetentingos institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad jis gyvena užsienio valstybėje (Lenkijoje reikėtų kreiptis į ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) padalinį pagal gyvenamąją vietą), arba
  • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, patvirtinimas, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje arba
  • užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimas, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.

SVARBU:

Lietuvos Respublikos ambasados patvirtinimas, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje atliekamas notarinio veiksmo forma. Notariniai veiksmai pagal Lietuvos notariato įstatymą yra atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams. Lietuvos Respublikos pilietis dėl patvirtinimo išdavimo turėtų kreiptis asmeniškai, pateikdamas galiojantį Lietuvos Respublikos tapatybę patvirtinantį dokumentą. Už patvirtinimo išdavimą imamas 30 eurų konsulinis mokestis.

2012 m. rugpjūčio 11 d. įsigaliojus Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisoms, valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – būti įgijusiam ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose (minimalus stažas senatvės pensijai – 15 metų). Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma. Minėtiems asmenims teisė į pensiją nustatoma ir pensija skiriama atsižvelgiant į visą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą įgytą stažą.

Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai adresu: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius). Išsamesnės informacijos teirautis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje telefonu (+370 5) 274 03 07, „Sodros" Informacijos centre telefonu (+370 5) 250 08 83 arba el. paštu [email protected]. Apie pensijų mokėjimą asmenims, išvykusiems gyventi į užsienį, galima sužinoti apsilankius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos gali tarpininkauti perduodant užsienyje gyvenančių asmenų dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A 1-320/V-151 patvirtintu Asmenų prašymų ir kitų dokumentų, būtinų pensijai skirti ir (ar) mokėti, priėmimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose ir perdavimo kompetentingoms Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms tvarkos aprašu.

Naujienlaiškio prenumerata